Alterar tamanho do Texto     
  09/01/2020 | Diretoria da Acema toma posse dia 1º de janeiro com Afonso Shiozaki reeleito presidente
 
 
 Diretoria da ACEMA
Empossada dia 1º de janeiro a nova diretoria da ACEMA, gestão 2020:
Afonso Akioshi Shiozaki, presidente;
Denzo Komagome, Celso Seitiro Otake, Armando Emori, Aquira Azuma, Mário Toshio Sugafu, Yukio Oscar Yanaga, Armando Yoiti
Eda, Atilio Akio Hashimoto, Nelson Yochiaki Takahashi,
Silvio Yukio Domen, vice-presidentes;
Simone Saeko Kokubo Tanaka e Luciane Honda Tacahashi, secretárias;
Tetsuro Nonose, Ricardo Haruo Akamine, tesoureiros.
Conselho fiscal: Hirose Masaki, Nelson Yoshiaki Takahasho, Reinaldo Katsuo Arita (efetivos);
Minoru Takahashi, Lucio Minoru Hiratomi e Vicente Yukiaki Yabiku (suplentes).
 
Data: 09/01/2020 Fonte:Revista Tradição
 
Compartilhar

     

 
www.msoftx.com.br